Audyt zamówień i co to są zamówienia publiczne i elektroniczna


Audyt zamówień i co to są zamówienia publiczne i elektroniczna odmiana prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia czym jest zamówienie publiczne publicznego - przygotowanie, przebieg, problemy praktyczne, opinie UZP i orzecznictwo KIO. Od kilku miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych praktycznych problemów, z którymi spotykają się wszyscy uczestnicy postępowań prowadzonych w tej formie. Proponowane szkolenie ma za zadanie przeprowadzić każdego z uczestników poprzez całą procedurę przetargową w formie elektronicznej - poczynając od fazy przygotowania postępowania a na podpisaniu umowy dodatkowo kontroli realizacji kontraktu kończąc. W trakcie artykułu o zamówieniach skoncentrujemy się zatem na znalezieniu rozwiązań konkretnych problemów. Program artykułu o zamówieniach ujmuje zagadnienia, które po wielokroć stanowią temat dyskusji w kręgu konsultantów, specjalistów i ekspertów zajmujących się zamówieniami publicznymi. Pominiemy tematy, jakie są oczywiste w nowym stanie prawnym i skoncentrujemy się na tych obszarach, jakie już teraz przysparzają w szczególności wiele problemów, budzą wątpliwości interpretacyjne dodatkowo na szczególnych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS albo kontroli wewnętrznych. Omówienie ich, poznanie "tajników" i na ogół popełnianych błędów pozwoli uniknąć problemów i ewentualnego sporu związanego z prowadzonym postępowaniem. Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, jak również dla osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych lub zamawiającego. Adresatem niniejszego artykułu o zamówieniach jest także naczelnik jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Najważniejsze przemiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, wprowadzenia do ustawy zasady efektywności, uproszczenia warunków udziału w postępowaniu, ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia, stworzenia odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych. Dużo modyfikacji dotyczy tak jak kodeksów regulujących zawieranie umów. Do istotnych zaliczyć należy: określenie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, wyznaczenie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia, wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy, zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców to znaczy też wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek innymi słowy częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.