W dokumentacja pracownicza rodo i dniu 1


W dokumentacja pracownicza rodo i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, także w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, spółdzielnia mieszkaniowa jakie prawa czyli złamany zostanie wydatny szaniec papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrót okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy w taki sposób istotnych zmianach warto zbadać nowy status i przełożyć go na praktyczne aspekty obsługi tej dokumentacji. W trakcie artykułu drobiazgowo przeanalizowane zostaną zasady możliwej elektronizacji akt osobowych dodatkowo kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną również niezbędne przemiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej pokazany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym także w systemach klasy EZD. Poruszone będą również materie archiwizacji tej dokumentacji również wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Powiemy Ci co to jest 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej: a - obszar pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r. b - rodzaje dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r. 2. Regulacje legislacyjne w obszarze postępowania z dokumentacją pracowniczą a - Kodeks pracy b - akty wykonawcze do Kodeksu pracy c - ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi d - regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO - 3. Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej a - prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej b - elektronizacja dokumentacji pracowniczej c - zasady zmiany spółdzielnia mieszkaniowa jaki vat postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie - d - czyli możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? e - techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania w stosunku do systemów teleinformatycznych f - innymi słowy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny czy wystarczy moduł w systemach klasy EZD? g - normy kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych h - normy zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej i - obowiązki informacyjne pracodawców j - normy udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom dodatkowo osobom uprawnionym 4. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt a - system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe b - bezdziennikowy system kancelaryjny c - wykorzystanie wykazu akt (JRWA - w obsłudze spraw pracowniczych także akt osobowych d - pisma, sprawy, akta, teczki e - obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD 5. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej a - wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej b - reguły skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej c - którym dokumentom wydłuża się okres przechowywania a którym skraca i od czego to zależy d - który jest oddziaływanie śmiałych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach 6. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej a - porządkowanie akt osobowych b - czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, szczególnie archiwalnych akt osobowych c - sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne d - sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach