Plan pieniężny w instytucjach kultury Pracownicy służb finansowoksięgowych


Plan pieniężny w instytucjach kultury. Pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym procedury celne co to jest mogą być projekty księgowe opisane w artykule o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury: Księgowania w instytucjach kultury. Poruszana w opracowaniu tematyka mieści zagadnienia ewidencji księgowej w instytucjach kultury w układzie poszczególnych sprawozdań przez nie sporządzanych. Artykuł o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych także podczas prowadzeniu ewidencji księgowej ujmuje bowiem najświeższe zmiany prawa. Zamierzeniem autorek było prośba praktycznych rozwiązań ewidencyjnych, tak by stanowiły pomoc w codziennej pracy pracowników służb finansowo-księgowych instytucji kultury również w sporządzaniu sprawozdań finansowych. W książce tej przedstawiamy: 124 schematy księgowań z wyjaśnieniami; Przykłady ujmowania w księgach zdarzeń gospodarczych; Opisy kont; Wycenę pozycji bilansowych; Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi; Dowody księgowe charakterystyczne dla danego zagadnienia również przykłady jego ewidencji analitycznej; Leksykon pojęć z rachunkowości. Omówiono w niej zasady kwalifikowania operacji gospodarczych na odpowiednie konta syntetyczne (bilansowe). Szczegółowo ujęto księgowania wpływające na stan: wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, zapasów, należności krótkoterminowych, krótkoterminowych aktywów finansowych, funduszu, zobowiązań i rezerw na zobowiązania oraz funduszy dokumentacja haccp co to specjalnych. Ujęto reguły ustalania i ujmowania w księgach rachunkowych odpisów aktualizujących wartość aktywów instytucji kultury również rozliczeń międzyokresowych. Omówiono także ewidencję funduszu instytucji kultury i ZFŚS. Drugą kwant artykule o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury poświęcono ewidencji operacji gospodarczych na kontach wynikowych. Stanowią one podstawę do sporządzenia poprzez instytucje kultury rachunku zysków i strat. W tej części podano metody ewidencji przychodów i kosztów kształtujących działalność operacyjną jednostki, pozostałą działalność operacyjną także działalność finansową. Uwzględniono przemiany dotyczące ewidencji księgowej zdarzeń nadzwyczajnych. W zakończeniu pokazano normy przeksięgowań z kont wynikowych dokonywane w celu ustalenia wyniku finansowego jednostki.