Usługi budowlane Zmiany zakresu


Usługi budowlane Zmiany zakresu umowy i wynikające z niej korekty na usługi budowlane zapraszamy wszystkich tych, jacy chcą wiedzieć m. in.: w jaki sposób ująć kontrakty długoterminowe w rachunkowości przedsiębiorstw? Jakie są sposoby wyceny i ujęcia w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów związanych z realizacją kontraktów co to jest usługa budowlana długoterminowych? Jak scharakteryzować moment rozpoczęcia i zakończenia kontraktu, przypadający na różne okresy sprawozdawcze? Celem usług budowlanych jest zapoznanie uczestników z zasadami czy usługi budowlane są zwolnione z vat ewidencji, rozliczania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym informacji o niezakończonych kontraktach na wykonanie usług. Podczas zajęć uczestnikom zostaną przekazane rzeczowe umiejętności dotyczące ewidencji, rozliczania i prezentacji kontraktów. usługi budowlane naświetla podobieństwa i różnice pomiędzy KSR 3 i MSR 11 Umowy o usługę budowlaną. Korzyści dla uczestników usług budowlanych: Usługi budowlane Cel zakres i najważniejsze definicje standardu,Usługi budowlane Metoda obmiaru wykonanych prac,Usługi budowlane Ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych usług budowlanych,Usługi budowlane Prezentacja i ujawnianie informacji Przyswojenie szczegółowej wiedzy dotyczącej rozliczania i ujmowania długoterminowych umów w sprawozdaniu finansowym. Adresaci usług budowlanych: osoby, jakie mają obecnie czyli w przyszłości będą miały do czynienia z umowami długoterminowymi – w szczególności z branż budowlanej oraz informatycznej, głównych księgowych, księgowych, a również kierowników różnego szczebla, odpowiedzialnych za prowadzenie długoterminowych projektów np. budowlanych czyli IT lub Usługi budowlane KSR 3 a MSR 11 Umowy o usługę budowlaną,Usługi budowlane Zmiany zakresu umowy i wynikające z niej korekty,Usługi budowlane Ustalanie przychodów z niezakończonych usług budowlanych,Usługi budowlane Prezentacja informacji o niezakończonych usługach budowlanych w sprawozdaniu finansowym