Wzory księgowań operacji gospodarczych jednostek


Wzory księgowań operacji gospodarczych jednostek. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji związanych z kto klasyfikuje środki trwałe centralizacją rozliczeń podatku Vat w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, doświadczony specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych na rzecz jednostek po angielsku środki trwałe budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i modele działalności gospodarka majątkiem trwałym; majątek obrotowy; gospodarka pieniężna oraz środki utrzymania i wydatki budżetowe rozrachunki i zaangażowanie przychody; koszty i wynik finansowy; ­fundusze. Omawiane operacje według rodzajów aktywności opatrzone są komentarzem w obszarze uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów dodatkowo ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. W celu ułatwienia pracy księgowego skryba sporządził wnikliwy komput operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano od kiedy środki trwałe powyżej 10000 adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji. Dodatkowo rzeczowe przykłady liczbowe na schematach teowych wybranych operacji, trudnych zagadnień gospodarki finansowej i majątkowej, w tym np.: rozliczenie i ewidencja należnego i naliczonego podatku VAT w samorządowej jednostce budżetowej będącej częścią podatnika Vat dodatkowo centralne rozrachunek podatku Vat w skali całej jednostki samorządu terytorialnego koszty budowy środków trwałych i ich rozliczenie; ­ ewidencja umowy leasingu finansowego środka trwałego u korzystającego, którym jest jednostka skalarna budżetowa; ­ likwidacja rachunku zysków własnych i przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek pomocniczy; ­ kompensata (potrącenia) wzajemnych należności – rejestr w urzędzie jednostki samorządu wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego również rozliczenie zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostce budżetowej ( np.: OPS) realizującej zadanie ewidencja rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej prowadzącej ewidencję kosztów tylko w zespole 4 kont kosztów i inne. Czwarte wydanie publikacji zaktualizowano według stanu prawnego. Szczególną uwagę poświęcono problematyce centralizacji rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Zaprezentowano wzory księgowań rozliczeń podatku VAT w ewidencji jednostki budżetowej i budżetu jst, gdzie powadzone ma być centralne rozliczenie podatku VAT. Wzory księgowań zaopatrzone są komentarzem z wyjaśnieniami i uzasadnieniem merytorycznym sposobu księgowania. Jednocześnie ogół zagadnień podatku Vat wzbogacona została schematami księgowań na kontach teowych wzajemnie powiązanych tzn. w oparciu o te same dane liczbowe w jednostce budżetowej i budżecie prowadzącym centralne rozliczeniowe podatku VAT.