Prawo

Elektronizacja zamówień publicznych Plany postępowań

Elektronizacja zamówień publicznych Plany postępowań w tym obowiązek ich aktualizacji i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów dodatkowo trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP.

Dodany: 2020-05-26 | Komentarze: 0


Prawo rodzinne kancelaria i pokrewieństwo

Prawo rodzinne kancelaria i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy pośród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO również powiązanych z nimi regulacji KPC to skrupulatny sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Dodany: 2020-05-22 | Komentarze: 0


Ustawa o ochronie osób i mienia isap i Proces

Ustawa o ochronie osób i mienia isap i Proces karny. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny siła położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to zwłaszcza zakresu zaskarżenia także zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i w detalach omówiono tzw. względne przyczyny.

Dodany: 2020-03-31 | Komentarze: 0


Gospodarka odpadami BDO 2020 Wymóg sporządzenia stanów

Gospodarka odpadami BDO 2020 Wymóg sporządzenia stanów magazynowych odpadów na dzień 1012020 r Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele niepewność i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko rozkład odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną,.

Dodany: 2020-02-28 | Komentarze: 1


Gmina i Uchwały i inne akty

Gmina i Uchwały i inne akty normatywne znajomości w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i uprawnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie jak zaskarżyć uchwałę rady gminy do wojewody prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem,.

Dodany: 2020-02-28 | Komentarze: 0


Strona www jest przeznaczony szczególnie na rzecz prawników

Strona www jest przeznaczony szczególnie na rzecz prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy dodatkowo aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z aspektu prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych dodatkowo z Polskiej Akademii Nauk, a szczególnie doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący zawody: sędziego, adwokata, radcy prawnego i notariusza.

Dodany: 2020-02-13 | Komentarze: 1


Artykuł art 11 karty praw podstawowych

Artykuł art. 11 karty praw podstawowych unii europejskiej i praw obywatelskich – wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach dodatkowo dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a zarówno prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu; wymiaru sprawiedliwości – obejmującego wierny zasadom sprawa sądowa sądowy, domniemanie niewinności i prawo do obrony, regułę legalizmu.

Dodany: 2019-11-02 | Komentarze: 1