Prawo

Upadłość i nowy kształt upadłości

Upadłość i nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa dodatkowo reprezentacja konkretnych.

Dodany: 2020-06-25 | Komentarze: 0


Nowe prawo budowlane zmniejszenie

Nowe prawo budowlane - zmniejszenie obszaru informacyjnego egib przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i dokładny wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


Przedstawienie aktualnego stanu

Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i najbardziej istniejących zagadnień powiązanych z funkcjonowaniem rynku najmy lokali w dobie epidemii koronawirusa (uwarunkowania legislacyjne COVID-19 wpływające na rynek nieruchomości i funkcjonowanie najmu, realizacja zawartych umów najmu, wypowiedzenie umów najmu na gruncie prawa cywilnego i zapisów umownych, podnajem a zawieszenie świadczenia usług hotelarskich). skierowane.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


Nowelizacja KSH Dokonanie wpisu w rejestrze

Nowelizacja KSH Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a również za brak prowadzenia rejestru akcjonariuszy albo nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają również grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania poprzez.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


Prawo restrukturyzacyjne w jaki sposób wypełnić zgłoszenia

Prawo restrukturyzacyjne - w jaki sposób wypełnić zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne związki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również układy wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


Elektronizacja zamówień publicznych Plany postępowań

Elektronizacja zamówień publicznych Plany postępowań w tym obowiązek ich aktualizacji i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów dodatkowo trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP.

Dodany: 2020-05-26 | Komentarze: 0


Prawo rodzinne kancelaria i pokrewieństwo

Prawo rodzinne kancelaria i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy pośród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO również powiązanych z nimi regulacji KPC to skrupulatny sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Dodany: 2020-05-22 | Komentarze: 0


Ustawa o ochronie osób i mienia isap i Proces

Ustawa o ochronie osób i mienia isap i Proces karny. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny siła położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to zwłaszcza zakresu zaskarżenia także zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i w detalach omówiono tzw. względne przyczyny.

Dodany: 2020-03-31 | Komentarze: 0


Gospodarka odpadami BDO 2020 Wymóg sporządzenia stanów

Gospodarka odpadami BDO 2020 Wymóg sporządzenia stanów magazynowych odpadów na dzień 1012020 r Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele niepewność i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko rozkład odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną,.

Dodany: 2020-02-28 | Komentarze: 2


Gmina i Uchwały i inne akty

Gmina i Uchwały i inne akty normatywne znajomości w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i uprawnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie jak zaskarżyć uchwałę rady gminy do wojewody prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem,.

Dodany: 2020-02-28 | Komentarze: 0