sprawozdawczość finansowa rodzaje


sprawozdawczość finansowa rodzaje i przekazanie gruntownej znajomości dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian bieżących od 2019 r. Przedstawione zostaną zasady sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego oraz przesyłanie danych do Sądu, Urzędu Skarbowego. Każdy przypadek gramatyczny kiedy leasing finansowy ustawa o rachunkowości omawiany na szkoleniu poparty jest stosownym przepisem prawa. Cel artykułu o sprawozdawczości finansowej: - Praktyczne przygotowanie do zastosowania nowych zasad sporządzania sprawozdań finansowych w strukturze JPK. - Na szkoleniu poruszone zostaną najważniejsze materie dotyczące procesu zamknięcia roku obrachunkowego w zakresie bilansowym w jaki sposób tak jak podatkowym. - Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. - Szkolenie przeznaczone jest na rzecz osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań finansowych dodatkowo kalkulację podatku. Korzyści na rzecz uczestników artykułu o sprawozdawczości finansowej: - uczestnicy dowiedzą się o obecnie wprowadzonych zmianach w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2019, - ze względu przedstawieniu licznych wyjaśnień uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania, - przekazana wiedza wpłynie na poziom i jakość wykonywania obowiązków służbowych. Adresaci artykułu o sprawozdawczości finansowej: - pracownicy działów księgowości, - główni księgowi, - doradcy podatkowi, - biegli rewidenci, - właściciele firm. Autor artykułu posiada licencję Ministerstwa Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, certyfikat potwierdzony egzaminem w zakresie kompetencji do pełnienia funkcji Inspektora ochrony Danych kontynuuje zdobywanie uprawnień z obszaru ACCA. Zagadnienia omawiane podczas artykułu o sprawozdawczości finansowej: - Proces zamknięcia ksiąg rachunkowych, - Zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego, - Sporządzanie sprawozdania finansowego zgodnie z JPK_ Sprawozdanie finansowe – terminy i reguły przekazywania danych, - Badanie sprawozdania finansowego - kiedy obowiązek, - Zmiany w zasadach sporządzania, przekazywania i czasie przechowywania sprawozdań finansowych, - Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, - Inwentaryzacja, - Wycena aktywów i pasywów na koniec roku, - Rezerwy, - Zasady polityki rachunkowości w JPK_ Sprawozdanie finansowe - Dane porównywalne i porównywalność, - Bilans za rok 2019 – nadrzędne normy sporządzania sprawozdania, - Rachunek zysków i strat za rok 2019 – sens i postać, - Dodatkowe informacje i konsolidacja sprawozdań finansowych krok po kroku objaśnienia 2019, - Zestawienie przemian w kapitale własnym 2019, - Rachunek przepływów pieniężnych 2019, - Sprawozdanie z aktywności 2019, - Deklaracja kontynuowania aktywności 2019, - Zasady prezentacji sprawozdania finansowego przesyłanego elektronicznie zgodnie ze strukturą JPK - Kalkulacja dochodu i podatku bieżącego także odroczonego za rok 2019, - Koszty i przychody podatkowe na przełomie roku – zasady ujmowania, - ustawa o rachunkowości ile ma stron Wydatki na usługi niematerialne a KUP – nowe zasady.