sprawozdawczość operacji finansowych i przekazanie


sprawozdawczość operacji finansowych i przekazanie gruntownej znajomości dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian obowiązujących od 2019 r. Przedstawione zostaną reguły sprawozdawczość finansowa test z odpowiedziami sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego dodatkowo przesyłanie danych do Sądu, Urzędu Skarbowego. Każdy przypadek gramatyczny omawiany na szkoleniu poparty jest stosownym przepisem prawa. Cel artykułu o sprawozdawczości finansowej: - Praktyczne przygotowanie do zastosowania śmiałych zasad sporządzania sprawozdań finansowych w strukturze JPK. - Na szkoleniu poruszone zostaną najważniejsze materie dotyczące procesu zamknięcia roku obrachunkowego w zakresie bilansowym jak tak jak podatkowym. - Szkolenie ma natura warsztatów praktycznych. - Szkolenie przeznaczone jest na rzecz osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań finansowych również kalkulację podatku. Korzyści na rzecz uczestników artykułu o sprawozdawczości finansowej: - uczestnicy dowiedzą się o w tej chwili wprowadzonych zmianach w obszarze sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2019, - dzięki przedstawieniu licznych wyjaśnień uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i odkryją odpowiedzi na skomplikowane pytania, - przekazana znajomość wpłynie na stopień i jakość uzyskiwania obowiązków służbowych. Adresaci artykułu o sprawozdawczości finansowej: - pracownicy działów księgowości, - główni księgowi, - doradcy podatkowi, - biegli rewidenci, - właściciele firm. Autor artykułu posiada licencję Ministerstwa Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, certyfikat potwierdzony egzaminem w obszarze kompetencji do pełnienia funkcji Inspektora ochrony Danych kontynuuje zdobywanie upoważnień z obszaru ACCA. Zagadnienia omawiane obecnie prawo spółek handlowych regulowane jest w polsce przez podczas artykułu o sprawozdawczości finansowej: - Proces zamknięcia ksiąg rachunkowych, - Zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego, - Sporządzanie sprawozdania finansowego zgodnie z JPK_ Sprawozdanie finansowe – terminy i reguły przekazywania danych, - Badanie sprawozdania finansowego - kiedy obowiązek, - Zmiany w zasadach sporządzania, przekazywania i czasie przechowywania sprawozdań finansowych, - Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, - Inwentaryzacja, - Wycena aktywów i pasywów na ostateczność roku, - Rezerwy, - Zasady polityki rachunkowości w JPK_ Sprawozdanie finansowe - Dane porównywalne i porównywalność, - Bilans za rok 2019 – nadrzędne normy sporządzania sprawozdania, - Rachunek zysków i strat za rok 2019 – sens i postać, - Dodatkowe informacje i objaśnienia 2019, - Zestawienie przemian w kapitale własnym 2019, - Rachunek przepływów pieniężnych 2019, - Sprawozdanie z aktywności 2019, - Deklaracja kontynuowania aktywności 2019, - Zasady prezentacji sprawozdania finansowego przesyłanego elektronicznie zgodnie ze strukturą JPK - Kalkulacja dochodu i podatku bieżącego oraz odroczonego za rok 2019, - Koszty i przychody podatkowe na przełomie roku – reguły ujmowania, - Wydatki na usługi niematerialne a KUP – nowe zasady.