Dokumentacja przyjętych zasad polityki rachunkowości


Dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w ośrodku pomocy społecznej. Specyfika rachunkowości budżetowej (a dlatego również rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół kiedy składać wniosek o świadczenia rodzinne wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych wzorów rachunkowości), jaka – w ograniczonym obszarze – jest zarówno obowiązującą jednostki pomocy społecznej Jednocześnie reagować musi zasadom realizacji budżetu (oraz planu finansowego w przypadku jednostek budżetowych), otóż odpowiadać specyfice jednostek pomocy społecznej Niewłaściwe zorganizowanie ewidencji księgowej w jednostce może powodować wielu nieprawidłowości, w tym zagrożonych sankcjami z tytułu naruszenia świadczenia rodzinne jakie dokumenty dyscypliny finansów publicznych (n pnieprzekazanie dochodów w terminie albo przekazanie ich w kiedy składać wniosek o świadczenia rodzinne niepełnej wysokości, przeznaczenie przychodów budżetowych na finansowanie wydatków jednostki pomocy społecznej, dopuszczenie do przedawnienia należności jednostki)Konsekwencję stanowić może także nieprawidłowe okresowe sprawozdawanie z realizowanych działań, co tak jak obarczone jest odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny budżetowej W skrajnej sytuacji może powodować uznania ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej za nierzetelne Posiadany poprzez jednostkę pomocy społecznej majątek trwały razem z upływem czasu traci swą wartość początkową Wyrazem jej zmniejszenia jest okresowe korygowanie wartości początkowej aktywów trwałych (z wyjątkiem dóbr kultury także gruntów) o wartość zużycia (umorzenia)Wyrażona w pieniądzu wartość dokonanego umorzenia, obciążająca koszty aktywności jednostki, stanowi amortyzację Zgodnie z rozwiązaniami SzczegZasRachR odpisów umorzeniowych czyli amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami RachU Jednakże, ustalając zasady umarzania lub amortyzacji, jednostka może przyswajać stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych bądź stawki określone poprzez dysponenta części budżetowej ewentualnie zarząd jednostki samorządu terytorialnego Tym samym SzczegZasRachR daje opcja indywidualnego określenia zasad utraty wartości majątku trwałego, wpływając na wysokość rocznych kosztów funkcjonowania (w postaci amortyzacji)