Zysk na jedną akcję

Sprawozdania finansowe za okresy śródroczne

Sprawozdania finansowe za okresy śródroczne. Zmiany w ustawie o rachunkowości komentarz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym szczególnie naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne czyli wymagalne wewnątrz miesięcy od czasu ich otrzymania, wystawienia, zdobycia albo założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, pono że ujmuje się je w przepływach z aktywności inwestycyjnej.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 2 | Kategoria: Inne